Antagna 910817.
Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020.
Nyantagna 970316.
Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409, 090516

Existensgrund

Namn

§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm.

Organisationsstruktur och status

§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok).

§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, förkortat Sverok.

§ 4 Distriktet är en ideell organisation.

§ 5 Distriktet är religiöst och politiskt obundet.

Syfte

§ 6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel.

Verksamhetsform

§ 7 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i dess medlemsföreningar.

§ 8 Distriktets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.

Verksamhetsområde

§ 9 Distriktets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län.

Verksamhetsår

§ 10 Verksamhetsåret för distriktet följer kalenderåret.

Medlemmar

Medlemsföreningar

§ 11 Förening som är upptagen medlem i Sverok och har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde är medlemsförening i distriktet.

Distriktet och dess relation till medlemsförening

§ 12 Det åligger medlemsförening att föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa.

§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin styrelses sammansättning, sitt medlemsantal och sina stadgar.

§ 14 Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav från distriktets styrelse på uppgiftsutlämnande som distriktets styrelse anser sig behöva för att bedriva distriktets centrala verksamhet.

§ 15 Distriktet har rätt att ta ut en av distriktsårsmötet bestämd avgift från varje medlemsförening.

§ 16 Medlemsförening utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

§ 17 Medlemsförening garanteras tillgång till distriktets kompletta dokumentation med undantag för av styrelsen sekretessbelagda handlingar.

Enskilda personer och deras relation till distriktet

§ 18 Person som är medlem i medlemsförening är också medlem i distriktet, i dessa stadgar kallas sådan person föreningsmedlem.

§ 19 Person som har utmärkt sig speciellt i sitt arbete med eller i distriktet kan av distriktsstyrelsen nomineras till val av hedersmedlem på distriktsårsmöte.

Styrelsen

Styrelsens ansvar och status

§ 20 Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet.

§ 21 Styrelsen är näst efter distriktsårsmötet distriktets högsta beslutande organ.

§ 22 Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, sekretessbelägga handlingar. Sekretessbelagd handling är dock tillgänglig för revisorer och distriktsårsmöte. Distriktsårsmöte eller styrelse kan häva sekretessen.

Styrelsens säte och organisation

§ 23 Styrelsens säte är Stockholms stad.

§ 24 Styrelsen skall utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter.

§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och mer än hälften,
däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

§ 26 Styrelsen tillträder omedelbart efter distriktsårsmötet och avgår i samband med tillträdandet av en ny efterföljande styrelse.

Distriktsårsmötets val av styrelsen

§ 27 Distriktsårsmötet väljer ett komplett förslag på styrelse.

§ 28 Valbar till styrelsen är straffmyndig person.

§ 29 Vid val av styrelse bör eftersträvas att denna får en allsidig sammansättning med hänsyn till medlemsföreningarnas verksamhet.

Styrelsens åligganden

§ 30 Styrelsen börjar sitt verksamhetsår med att utse fyra personer som två och två i förening, tecknar distriktets firma.

§ 31 Styrelsen fördelar mellan ledamöterna styrelseposterna vice ordförande och sekreterare. En
styrelsemedlem kan endast inneha en i stadgan definierad ansvarspost.

§ 32 Det åligger styrelsen att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda grunden för distriktets centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.

§ 33 Det åligger styrelsen att garantera tillgängligheten till distriktets dokumentation för medlemsförening.

Distriktsårsmötet

Distriktsårsmötets status och funktion

§ 34 Distriktsårsmöte är distriktets högsta beslutande organ.

§ 35 Distriktsårsmöte hålls årligen tidigast 1 februari och senast 30 april.

§ 36 Distriktsårsmöte skall hållas inom verksamhetsområdet.

§ 37 Styrelsen handhar distriktsårsmötets genomförande och kallelse till det samma.

Kallelse och beslutsmässighet

§ 38 Distriktsårsmöte är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedning senast sex veckor före mötet med uppgift om tid och plats för distriktsårsmötet.

§ 39 I möteshandlingarna till distriktsårsmöte skall ingå: dagordning till distriktsårsmötet, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelsen, valberedningens förslag till stadgeenliga val, styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan, styrelsens förslag till avgift för medlemsföreningar och inkomna motioner.

§ 40 Möteshandlingar skall ha sänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast två veckor före distriktsårsmötet.

Ombud

§ 41 Medlemsförening har rätt att sända ombud till distriktsårsmötet enligt följande:

 • Två (2) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.
 • Tre (3) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.
 • Fyra (4) ombud för var förening som har femtioen (51) till hundra (100) medlemmar.
 • Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller därutöver.

Till grund för denna räkning ligger medlemsantal för föregående eller innevarande år, som senastfyra veckor före årsmötet rapporterats till förbundet.

§ 42 Ombud måste vara en fysiskt närvarande person vid distriktsårsmötet.

§ 43 En person kan endast vara ombud för en (1) medlemsförening på distriktsårsmötet och till varje ombud är en (1) röst på distriktsårsmötet personligt bunden.

§ 44 Som ombud räknas bara person som kan styrka sin fullmakt att representera en medlemsförening på distriktsårsmötet.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

§ 45 Medlemsföreningsombud, föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte.

Röstning på distriktsårsmöte

§ 46 Beslut på distriktsårsmötet fattas med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat.

Vid lika röstetal avgör slumpen.

Dagordning

§ 47 Följande ärenden skall alltid behandlas på distriktsårsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets behörighet
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare
 • Val av två rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelsen
 • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Stadgemässiga val
 • Fastställande av avgift för medlemsföreningar
 • Motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Motioner

§ 48 Inför distriktsårsmötet har medlemsförening, föreningsmedlem, distriktsstyrelse och revisor rätt att lämna motioner.

§ 49 Motion måste ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före distriktsårsmötet.

Övriga frågor

§ 50 Varje typ av fråga som tas upp på distriktsårsmöte och som inte tas upp i dessa stadgar är en övrig fråga.

§ 51 Övriga frågor behöver inte ha delgivits medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedning före distriktsårsmötet.

§ 52 Övriga frågor måste ha tvåtredjedelars (2/3) majoritet för att bifallas av distriktsårsmötet. Nedlagda röster räknas ej.

§ 53 Övrig fråga som står i strid med lagd verksamhetsplan eller budget kräver enhälligt distriktsårsmöte för att införas i lagd verksamhetsplan och budget. Nedlagda röster räknas ej.

Extra distriktsårsmöte

§ 54 Om styrelse, revisorer, 50 medlemsföreningar eller hälften av medlemsföreningarna skritligen
kräver det skall extra årsmöte utlysas.

§ 55 Extra distriktsårsmöte utlyses av styrelsen eller revisor.

§ 56 Extra distriktsårsmöte kan endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

§ 57 Kallelse till extra distriktsårsmöte skall ha utsänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast fyra veckor före mötet. Kallelse skall innehålla underlag för de frågor om vilka årsmötet skall fatta beslut.

Tjänstemän

Revisorer

§ 58 Distriktsårsmötet utser två (2) revisorer, jämte personliga ersättare.

§ 59 Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar och upprättar en revisionsberättelse.

§ 60 Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före distriktsårsmötet.

§ 61 Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som inte är invald i distriktets styrelse.

Valberedning

§ 62 Distriktsårsmötet utser tre (3) valberedare, varav en är sammankallande.

§ 63 Valberedningen föreslår personer till de av stadgan fastställda valen.

§ 64 Valberedningens förslag på personer, till de av stadgan fastställda valen, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före distriktsårsmötet.

§ 65 Valbar till valberedare är straffmyndig person som inte är invald i distriktets styrelse.

Stadgan

Stadgetolkning

§ 66 Stadgan skall läsas ordagrant som den är antagen av distriktsårsmöte.

§ 67 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i samband med distriktsårsmöte gäller distriktsårsmötets tolkning, tills klargörande ändring införs.

§ 68 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i något annat fall, utom i samband med distriktsårsmöte, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

Stadgeändring

§ 69 Ändring av dessa stadgar sker med två tredjedels (2/3) majoritet på distriktsårsmöte om inget annat anges i stadgan.

§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till distriktsårsmötet, eller distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta.

§ 71 Vid ändring i paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 (1-8, 66-79) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 72 Om Sveroks riksmöte eller styrelse kräver det kan tillfälliga förändringar i paragraferna 1,2,3 och 6 göras på ett ordinarie distriktsårsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet. Tillfälliga förändringar innebär att nästföljande ordinarie distriktsårsmöte måste ta ett likalydande beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet för att förändringenskall införas permanent. Om ett sådant likalydande beslut ej bifalls återinförs den tidigare gällande stadgelydelsen.

Upplösning

Upplösning

§ 73 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på ordinarie distriktsårsmöte och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet.

§ 74 Distriktet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av ombuden motsätter sig upplösningen.

§ 75 Vid upplösning skall distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas.

§ 76 Eventuella kvarvarande tillgångar vid distriktets upplösning delas lika mellan medlemsföreningarna eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål.

§ 77 Årsmötet väljer två (2) likvidatorer vid nedläggning av distriktet för att genomföra nedläggningen.

§ 78 Till likvidator är myndig person, bosatt i Sverige valbar.

§ 79 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses.