Årsmöte

Kallelse till årsmöte!

Ni är härmed kallade till ordinarie årsmöte för Sverok Stockholm

Tid: Kl 10.00
Datum: Lördagen den 24:e mars klockan 10.00
Plats: Studiefrämjandets Stockholmsdistrikt
Adress: Korta gatan 9 Solna
Närmsta tunnelbana: Vreten, ca 10 meter
Anmälan: olle.melander@stockholm.sverok.se
Vi bjuder såklart på lunch och fika!

Frågorna som kommer att behandlas är:

*Mötets öppnande
*Fastställande av röstlängd
*Mötets behörighet
*Val av mötesordförande
*Val av mötessekreterare
*Val av två justerare
*Val av två rösträknare
*Fastställande av dagordning
*Verksamhetsberättelsen
*Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
*Revisionsberättelse
*Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
*Fastställande av verksamhetsplan
*Fastställande av budget
*Stadgemässiga val
*Fastställande av avgift för medlemsföreningar
*Motioner
*Övriga frågor
*Mötets avslutande

Klicka HÄR för kallelsen!